Lagar i SverigeIdag finns inget anrop i den svenska lagen som möjliggör att cannabis kan användas som medicin. Patienter som ändå väljer att använda örten riskerar att dömas lika hårt som rekreationsanvändare, d.v.s. upp till sex månader i fängelse om innehavet är under 59.99 gram, vilket är den övre gränsen för ringa narkotikabrott.

Straff

Rättspraxis och gränsdragning (5) vid bedömning av ringa/mellan/grovt narkotikabrott när det gäller cannabis är viktigt.

Vid ringa narkotikabrott kan domstolen döma till böter eller fängelse i högst sex månader. Narkotikabrott kan ge fängelse i högst 3 år och grovt narkotikabrott ger lägst 2 år och högst 10 år i fängelse. En rökdos anses vara 0,5 gram. Cannabisextrakt med hög THC-halt har bedömts som betydligt allvarligare än motsvarande mängd cannabis. Innehav och försök till varusmuggling av 438,2 gram cannabisextrakt har bedömts som grovt narkotikabrott. Detaljerade mängdresonemang saknas.

Nya riktlinjer (87) för straffvärdebedömning rörande farligheten med olika narkotiska preparat och straffvärdet utfärdades i mars 2009 av Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

StrafftabellRinga NarkotikabrottNarkotikabrottGrovt Narkotikabrott
Cannabisharts (haschisch)/MarijuanaMindre än 50 gramMellan 50 gram och 2,5 kgMer än 2,5 kg
StraffBöter eller fängelse i högst sex månaderFängelse i högst 3 årFängelse i lägst 2 år och högst 10 år
Åklagarmyndighetens rekommendationer om antal dagsböter vid ringa narkotikabrott bestående i innehav för eget bruk
Mängden cannabisAntal dagsböter (mellan 50-1000 kronor)
högst 1 gram30
därutöver t.o.m. 3 gram40
därutöver t.o.m. 5 gram50
därutöver t.o.m. 10 gram60
därutöver t.o.m. 15 gram70
därutöver t.o.m. 20 gram80
därutöver t.o.m. 25 gram90
därutöver t.o.m. 30 gram100
därutöver t.o.m. 35 gram110
därutöver t.o.m. 40 gram120
därutöver t.o.m. 45 gram130
därutöver till 50 gram140 – 150

Samma rekommendationer från Åklagarmyndigheten om antal dagsböter vid bruk av all sorts narkotika är 30 dagsböter.

Handeln och innehav av cannabisfrön

Ser man till lagtexten så bör man gå säker om man köper/säljer/innehar cannabisfrön. "Som narkotika enligt narkotikastrafflagen [...] Vidare skall vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka harset icke har blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer." (4)

Problemet är följande: Polisens hemsida säger detta på saken: "Enligt narkotikakommissionen anses innehav av cannabisfrön vara förberedelse till narkotikabrott. Av kommissionens slutbetänkande Vägvalet (SOU 2000:126) framgår att kommissionen gjorde bedömningen, att gällande lagstiftning får anses ge utrymme för att lagföra den som säljer, köper eller innehar cannabisfrön i syfte att de skall användas för framställning av narkotika som är avsett för missbruk." (3)

Det är möjligt att en åklagare kan döma för stämpling eller uppsåt om du besitter utrustning för odling samt frön. Däremot har inte lagen ändrats utan ovanstående uttalande på polisens hemsida är bara ett förslag från en remissinstans.

Flying Dutchmen Fröproducenten The Flying Dutchmen.

Några prejudikat eller fall av någon svensk som dömts för innehav eller försäljning av cannabisfrön verkar inte existera. Dessutom så är industrihampafrön lagliga att inneha och odla. Det samma gäller steriliserade fågelfrön.

Förutom dessa fakta finns det inga sätt för polisen eller Statens kriminaltekniska laboratorium att ta reda på om frön de har beslagtagit är av vilken THC-grad, utan att plantera dem, vänta tills de växt till sig och sen testa plantan. Men det verkar inte troligt någon gång i framtiden att polisen kommer börja odla cannabis.

Det är för övrigt inga problem att skicka efter livskraftiga cannabisfrön från utlandet utan att tullen lägger sig i. Även svenska webbshops säljer numera cannabisfrön för hemmaodling, men de kallar det ofta för lyxfågelfrön eller liknande för att inte dra till sig polisens uppmärksamhet och kringgå lagstiftningen.

Befattning med industrihampa

Industrihampa för energiproduktion är idag lagligt för svenska bönder att framställa sedan Sverige tvingats legalisera odlingarna efter påtryckningar från EU. 2005 fanns det 126 hampaodlare i Sverige med en sammanlagd odlingsareal på 368 hektar registrerade hos Jordbruksverket och 28 godkända hampasorter. (11)

Cannabisfrön Cannabisfrön.

Högsta domstolen slog under 2007 fast i en dom att personligt innehav av industrihampa är inte att betrakta som ett narkotikabrott.

Fallet gällde en en 35-årig man och stulit hampa fråm en laglig odling i Småland. Han greps av polisen som hittade nästan två kilo torkad hampa i mannens bil. Enligt narkotikastrafflagen ska alla delar ovan jord av cannabisplantor betraktas som narkotika. Men det gäller inte de sorter som kan få EU-stöd och som odlas för fiberproduktion och berättigar till jordbruksstöd, det vill säga industrihampa.

Högsta domstolen anser även att industrihampa inte övergår till att bli narkotika oavsett om den stjäls eller används av någon som inte odlat den. Därmed kan inte längre personligt innehav av industrihampa med låg THC-halt klassificeras som narkotika. (84)

Hjälpguider

Det svenska rättsystemet och dina rättigheter
http://www.fajaf.com/lokalt/sve_ratt.html extern länk
Förhörsteknik - Råd och rättigheter vid polisförhör på svenska
http://www.fajaf.com/lokalt/fteknik.html extern länk